Välj undersida
Elguiden / Artiklar / Nu lanseras Nätupproret.se - skriv under mot höjda elnätsavgifter

Nu lanseras Nätupproret.se - skriv under mot höjda elnätsavgifter

Profilbild

Publicerad av Anders Kaijser

Uppdaterad 16 feb, 2021

Publicerad 3 feb, 2021

Artikel bild

Nu finns ett nytt lagförslag som kommer ge omotiverade avgiftshöjningar för Sveriges elkonsumenter. Enligt Energimarknadsinspektionen kommer lagförslaget “endast leda till högre vinster”. Men Regeringen vill införa lagen från 1 juni i år. Skriv under nätupproret.se - försök

få regeringen att tänka om. 

I Sverige har elnätsföretagen en monopolställning. Syftet är att skapa förutsägbarhet för elnätsföretagen eftersom det kostar mycket pengar att bygga och underhålla lokala och regionala elnät. Att få monopol i en värld där de flesta marknader har fri konkurrens ställer större krav på att visa samhällsansvar genom att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och med rimlig avkastning utan att utnyttja kunderna för att maximera vinsterna.

Tyvärr har detta inte fungerat optimalt. Elnätsavgifterna för svenska elkonsumenter ökade med i snitt 44% mellan 2011-2019, samtidigt som konsumentindex bara ökade med 7%. Trots att tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (EI) har ansvar för att bromsa prisutvecklingen, överklagades Ei:s beslut hos förvaltningsdomstolen- och elnätsföretagen vann, vilket innebär att avgiftshöjningarna kunde fortsätta.

Strax innan valet 2018 gick dåvarande energiminister Ibrahim Baylan ut med ett vallöfte om att avgiftshöjningarna skulle stoppas. 2019 infördes en ny lag, vilket resulterade i att nätavgifterna under 2020 låg kvar på ungefär samma nivåer som året innan, vilket var ett positivt trendbrott. Men nu finns ett nytt lagförslag som återigen möjliggör omotiverade avgiftshöjningar för elnätsföretagen, vilket Kundkraft är emot.

Leder endast till "utökade vinster"

Sommaren 2020 presenterades propositionen ”Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet” som föreslog att elnätsföretagen återigen ska kunna använda gamla intäktsramar, dvs ta ut vinster av kunderna, i syfte att använda pengarna för att bygga ut elnätet. Flera remissinstanser har pekat på problem med lagförslaget, framförallt att det inte finns några konkreta krav på att elnätsföretagen ska använda pengarna till att öka kapaciteten i elnäten.

Lagförslaget innebär att elnätsföretagen har all laglig möjlighet att höja priserna och maximera vinsterna utan att en kapacitetsökning av elnätet sker, menar Anders Kaijser VD på Kundkraft Sverige AB.

Energimarknadsinspektionen, som är statens myndighet för att säkerställa en väl fungerande energimarknad, menar att lagförslaget “endast leder till utökade vinster” för elnätsföretagen. Anledningen är att elnätsföretagen redan får kostnadstäckning för sina investeringar i den nuvarande regleringen.*

Konkurrensverket, vars uppgift är att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden, menar att lagförslaget “innebär en omotiverad kostnadsökning för elkonsumenterna, eftersom elnätsföretagen ges möjlighet till höjda avgifter utan att det säkerställs att målet med utbyggd kapacitet uppnås”.**

Fokusera på stamnätet

Att Sverige har flaskhalsar i elnätet är inget nytt. Sedan elområden infördes 2011 har södra Sveriges elkonsumenter fått betala mycket högre elpriser i jämförelse med konsumenter i norra Sverige. I takt med att gasverk och kärnkraftverk stängs ner i söder minskar den lokala elproduktionen där och den övervägande merparten av alla vindkraftverk byggs i norra Sverige, där elproduktionen redan är hög.

Jag tycker regeringen borde fokusera på att ta tag i flaskhalsarna till stor del beror på det bristfälliga stamnätet, säger Anders Kaijser. Exempelvis har driftsättningen av Sydvästlänken, som skulle stå klart 2015 och ge södra Sverige 25% mer elkapacitet, skjutits fram över 20:e gånger och så sent som i december 2020 till mars 2021.

  Stamnätet är ett ansvar som ligger på en statlig myndighet, Svenska Kraftnät.

  Istället för att möjliggöra ökade vinster till elnätsföretagen på elkonsumenternas bekostnad, tycker jag att regeringen borde sätta sig ned med Svensk Kraftnät och ta fram en plan för att lösa problemen med stamnätet, avslutar Anders.

   *https://www.ei.se/Documents/_2...

   **https://www.konkurrensverket.s...

   Dela den här artikeln


   © 2022 Kundkraft AB. Org. nr: 556574-0601